Tieng Anh Lop 11 - English 11 App Reviews

Tieng Anh Lop 11 - English 11 [Education] App Description & Overview

What is tieng anh lop 11 - english 11 app? Phần mềm Tiếng Anh Lớp 11 - English 11 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mỗi bài học chứa các bài đọc, nghe, từ vựng và lời thoại cho các phần Reading và Listening.
- Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet.
- Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng.
- Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp.
- Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa.
- Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học.
- Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn.
- Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng.

Thông tin sản xuất:
• Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com
• Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa.

Do you love Tieng Anh Lop 11 - English 11 app? Please share your friends!

Tieng Anh Lop 11 - English 11 App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think Tieng Anh Lop 11 - English 11 app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact Tieng Anh Lop 11 - English 11 (Tra Duong)?
Find this site the customer service details of Tieng Anh Lop 11 - English 11. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1110825693/tieng-anh-lop-11-english-11/contact

Tieng Anh Lop 11 - English 11 Customer Service, Editor Notes:

Tieng Anh Lop 11 - English 11 Version 206 April 2020

More functions were added: - Added Grammar section - Added Tenses section - Added Vocabulary section.

Tieng Anh Lop 11 - English 11 Comments & Reviews 2022

Tieng Anh Lop 11 - English 11 2 Screenshots & Images

Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone images
Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone images
Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone images
Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone images
Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone images
Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone images
Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone images
Tieng Anh Lop 11 - English 11 iphone images
Tieng Anh Lop 11 - English 11 Education application iphone screenshots and images not ready...

Tieng Anh Lop 11 - English 11 (Version 2) Install & Download

The applications Tieng Anh Lop 11 - English 11 was published in the category Education on 2016-05-07 and was developed by Tra Duong [Developer ID: 1107464107]. This application file size is 76.31 MB. Tieng Anh Lop 11 - English 11 - Education app posted on 2020-04-06 current version is 2 and works well on IOS 8.0 and high versions. Google Play ID: com.vnbookforkid.TiengAnhLop11