Tieng Anh Lop 7 - English 7 App Reviews

Tieng Anh Lop 7 - English 7 [Education] App Description & Overview

What is tieng anh lop 7 - english 7 app? Phần mềm Tiếng Anh Lớp 7 - English 7 mô phỏng toàn bộ các bài nghe theo sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 7 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phần mềm có thể sử dụng offline khi không có mạng internet.
- Học sinh có thể nghe và học từng bài dễ dàng.
- Giáo viên có thể sử dụng phần mềm trên điện thoại, máy tính bảng để trực tiếp giảng dạy tại lớp.
- Mỗi bài, mỗi phần có hình ảnh hiển thị cùng audio minh họa.
- Bấm vào hình bạn sẽ nghe được nội dung của bài học đó.
- Các từ vựng mới trong mỗi bài cũng được đưa vào, giúp học sinh học và ôn bài tốt hơn.
- Cho phép tìm kiếm bài học nhanh chóng, dễ dàng.

Thông tin sản xuất:
- Phần mềm phát triển bởi vnbookforkid@gmail.com
- Phần mềm chỉ hỗ trợ học tập và không có giá trị thay thế sách giáo khoa.

Do you love Tieng Anh Lop 7 - English 7 app? Please share your friends!

Tieng Anh Lop 7 - English 7 App Tips, Tricks, Cheats and Rules

What do you think Tieng Anh Lop 7 - English 7 app? Can you share your thoughts and app experiences with other peoples?

Please wait! Facebook comments loading...

How to contact Tieng Anh Lop 7 - English 7 (Tra Duong)?
Find this site the customer service details of Tieng Anh Lop 7 - English 7. Besides contact details, the page also offers a brief overview of the digital toy company. https://appsupports.co/1110289852/tieng-anh-lop-7-english-7/contact

Tieng Anh Lop 7 - English 7 Customer Service, Editor Notes:

Tieng Anh Lop 7 - English 7 Version 205 April 2020

More functions were added: - Added Grammar section - Added Tenses section - Added Vocabulary section.

Tieng Anh Lop 7 - English 7 Comments & Reviews 2022

Tieng Anh Lop 7 - English 7 2 Screenshots & Images

Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone, ipad, apple watch and apple tv screenshot images, pictures.

Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 iphone images
Tieng Anh Lop 7 - English 7 Education application iphone screenshots and images not ready...

Tieng Anh Lop 7 - English 7 (Version 2) Install & Download

The applications Tieng Anh Lop 7 - English 7 was published in the category Education on 2016-05-07 and was developed by Tra Duong [Developer ID: 1107464107]. This application file size is 111.18 MB. Tieng Anh Lop 7 - English 7 - Education app posted on 2020-04-05 current version is 2 and works well on IOS 8.0 and high versions. Google Play ID: com.vnbookforkid.TiengAnhLop7